pl en de

REJESTRACJA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
 
 
Otóż można zarejestrować każdy pojazd, który:
a. posiada co najmniej 25 lat i musi być w modelu nie produkowany od lat 15.
b. posiada minimum 3/4 zachowanych części oryginalnych (w tym głównie podzespoły).
c. pojazd mający mniej niż 25 lat kwalifikuje się jedynie o ile jest egzemplarzem unikalnym, o wyjątkowych rozwiązaniach konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji. Potwierdzić to winne dwie niezależne ekspertyzy rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej poparte opinią dyrektora Muzeum Techniki NOT w Warszawie.
 
Procedura rejestracji zabytku ruchomego:
 
  1. W pierwszej kolejności należy wykonać Kartę Ewidencyjną Ruchomego Zabytku Techniki (w 2 egzemplarzach). W celu opracowania karty ewidencyjnej zabytku ruchomego należy skontaktować się z rzeczoznawcą techniki samochodowej (z listy zatwierdzonej przez Generalnego Konserwatora Zabytków). Jednak zgodnie z przepisami Ustawy Drogowej i pobocznych-opinia rzeczoznawcy nie jest wymagana, to wymysł urzędników, którzy boją się podjąć decyzji ,żądają opinii,co jest niezgodne z przepisami. Jeśli ktoś nie chce sam wypełniać "białej karty" , rzeczoznawca zrobi to za niego. Decyzję pozostawiam wam.
 
Rzeczoznawca :
 mgr inż. JACEK BALICKI
tel. 0602496389.
 
  1. Gdy Karty Ewidencyjne Ruchomego Zabytku będą wykonane należy wysłać je lub dostarczyć osobiście na następujący adres (Dla Województwa Śląskiego):
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Ul. Francuska 12
40-015 Katowice
 
Wzór podania jakie należy dołączyć do 2 egzemplarzy karty ewidencyjnej pojazdu znajduje się tutaj:
 
  1. (Obowiązuje tylko gdy pojazd jest sprowadzony z zagranicy).
Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji rejestrów zabytku ruchomego udajemy się do urzędu celnego (jeśli pojazd został sprowadzony z zagranicy) w celu wydania zaświadczenia, iż pojazd jest zwolniony z podatku akcyzowego. Jeśli pojazd został zakupiony w kraju nie musimy tego robić.
 
  1. Następnie udajemy się do urzędu skarbowego w celu wypełnienia wniosku, który zwalnia nas z podatku skarbowego. Koszt wypełnienia takiego wniosku to wpłata na konto Urzędu Miasta około 160złJ(paranoja).
 
  1. Później z wszystkimi dokumentami swoje kroki możemy skierować już do Wydziału Komunikacji i Transportu. Jeśli nie mamy udokumentowanego faktu, iż jesteśmy właścicielami pojazdu, który chcemy zarejestrować (brak umowy kupna, dowód rejestracyjny, tablica rejestracyjna) musimy dodatkowo wypełnić oświadczenie. W oświadczeniu tym musimy prawnie zaświadczyć, iż pojazd nabyliśmy legalnie, a dokumenty zaginęły.
 
  1. Urząd skieruje nas na jednorazowy przegląd techniczny. W celu przeprowadzenia przeglądu technicznego będą nam potrzebne 2 egzemplarze oceny technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę, którą już posiadamy. Przed udaniem na badanie techniczne pojazd należy ubezpieczyć. Pojazd zabytkowy nie musi być ubezpieczony przez cały rok, może to być dowolnie wyznaczony przez nas okres czasu (np.1dzień jeśli taką ofertę posiada nasz zakład ubezpieczeń).
 
  1. Na tym punkcie procedura rejestracji zostaje praktycznie zakończona. Pozostaje nam jedynie udanie się do Wydziału Komunikacji i Transportu w celu odebrania stałego Dowodu Rejestracyjnego. 
 
 
Poniżej przedstawiłem jak w szczegółach wygląda rejestracja pojazdu zabytkowego.

- Kwestia rejestracji pojazdów uregulowana jest przez ustawę z dn. 20. czerwca 1997 r Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz.U. nr 98,poz.602 z 1997 r), zmienioną ustawą z dn. 23.1ipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568). Przepisy wykonawcze zawiera rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 22. lipca 2002 r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 133, poz 1123 z 2002 r).

- Z treści wspomnianych aktów prawnych wynika, iż do rejestracji pojazdu zabytkowego wymagana jest dodatkowo:

a. uwierzytelniona kopia decyzji o wpisie pojazdu do rejestru zabytków;
b. dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

- W większości przypadków wystarczy ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dokonuje się to poprzez opracowanie i przesłanie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków opinii rzeczoznawcy techniki samochodowej (z listy zatwierdzonej przez Generalnego Konserwatora Zabytków) oraz Karty Ewidencyjnej Ruchomego Zabytku Techniki (w 2 egzemplarzach).

- Ogólne zasady zakwalifikowania pojazdu jako zabytku lub dobra kultury reguluje art. 6, ust. 1 pkt. 2 1it. d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 ).

- Kryteria oceny pojazdów zabytkowych zostały określone w porozumieniu z Naczelną Organizacją Techniczną pismem Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie, nr DR-ZM-071-38a/01 z dnia 23.03.2001 r. Zgodnie zasadami tam przyjętymi pojazd o wartości kolekcjonerskiej (procedura ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków) powinien m.in.:

a. posiadać co najmniej 25 lat i musi być w modelu nie produkowany od lat 15.
b. posiadać minimum 3/4 zachowanych części oryginalnych (w tym głównie podzespoły).
c. pojazdy mające mniej niż 25 lat kwalifikują się jedynie o ile są egzemplarzami unikalnymi, o wyjątkowych rozwiązaniach konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji. Potwierdzić to winne dwie niezależne ekspertyzy rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej poparte opinią dyrektora Muzeum Techniki NOT w Warszawie.

- Całość postępowania administracyjnego dotyczącego ujęcia pojazdu w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków prowadzi Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach. Oceny pojazdu dokonuje się na podstawie w/w opinii rzeczoznawcy oraz karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki.

- Po przyjęciu prawidłowo wykonanej karty (rzetelny opis pojazdu, umieszczenie numerów pozwalających na jednoznaczną jego identyfikację, właściwy materiał ilustracyjny, użycie papieru o odpowiedniej grubości) Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków włącza ją do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wydając jednocześnie stosowne potwierdzenie.

- Potwierdzenie to wraz z dokumentem własności oraz pozytywnym wynikiem przeglądu dla pojazdu zabytkowego jest podstawą do rejestracji tego pojazdu w wydziale komunikacji odpowiedniego urzędu gminy.

- Jednocześnie informuje się, iż wywóz za granicę pojazdu o wartościach zabytkowych może być dokonany jedynie za zezwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (przy wywozie czasowym, jedno- lub wielokrotnym), bądz Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie (przy wywozie na stałe).
 
 
REJESTRACJA POJAZDÓW UNIKATOWYCH
 
studio mh
oferta | galeria | nasz garaż | aktualnie odrestaurowane | serwis/porady | kontakt